zoeken X

Met partners van Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming in samenwerking met het ministerie van VWS en het werkveld wordt samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren, is het nodig dat er nog professioneler gewerkt wordt. 

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht.
Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien. In situaties waarin dat niet vanzelfsprekend is, wordt hulp geboden.
Als professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming sta jij voor de best passende zorg.
Hoe kun jij als jeugdhulpverlener of jeugdbeschermer nog betere hulp bieden?
Bij jou staat het kind centraal
Het gaat om wat de jeugdige en/of het gezin nodig hebben om zelf, en bij voorkeur zonder hulp, verder te kunnen. Samen zoek je naar oplossingen. Daarbij sluit je aan bij de mogelijkheden van de jeugdige en/of het gezin en hun omgeving.
Je leert en reflecteert
Om effectieve hulp te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat je blijft leren zodat je over actuele kennis en kunde beschikt. Ook het samen met collega’s reflecteren op je eigen beroepsmatig handelen, is daarvoor van belang.
Je bent vakbekwaam
De jeugdige en/of het gezin hebben recht op de best mogelijke hulp. Door scholing, reflectie en (werk)ervaring houd je je vakbekwaamheid op peil. Als je je als professional op hbo- en wo-functieniveau bij het BIG-register of bij het SKJ registreert, laat je zien dat je je vak bijhoudt.
je werkt volgens je
beroepscode & richtlijnen
Je hebt de ruimte om samen met de jeugdige en/of het gezin oplossingen te zoeken en besluiten te nemen. We noemen dit professionele autonomie. De professionele standaard van jouw beroepsgroep (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) helpt je bij het maken van afwegingen en het verantwoorden van genomen besluiten.
je werkt samen
en deelt kennis
Je biedt de jeugdige hulp die aansluit bij de hulpvraag en let op zijn veiligheid. Als de situatie daarom vraagt, werk je samen. Je kent dus de grenzen van je eigen vakbekwaamheid. En je (h)erkent de deskundigheid van collega’s uit andere beroepsgroepen. Door samen te werken, leer je van en met elkaar.
Gemeente
Wat is de rol
van gemeenten?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij hebben daarbij de rol van opdrachtgever, inkoper en regisseur van jeugdhulp en jeugdbescherming. Voor jeugdhulpverleners zijn ze soms ook werkgever.
Untitled-20
Untitled-20
Wat kan jouw werkgever doen?
Hij/zij deelt werk
verantwoord toe
Organisaties die jeugdhulp of jeugdbescherming aanbieden, laten het werk uitvoeren door vakbekwame professionals. Deze verplichting is uitgewerkt in de norm van de verantwoorde werktoedeling. De geboden hulp is verantwoord: veilig, nuttig en passend bij de jeugdige en/of het gezin.
Hij/zij stimuleert beroepsontwikkeling
Je werkgever maakt het mogelijk dat jij je vakbekwaamheid kunt bijhouden. Bijvoorbeeld door tijd te bieden om te reflecteren, scholing aan te bieden, en het voor hbo- en wo-professionals mogelijk te maken zich te (her)registreren in het BIG-register of bij het SKJ.
Hij/zij biedt ruimte voor
professionele autonomie
Je werkgever zorgt er voor dat je kunt werken volgens de voor jouw beroepsgroep geldende beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Je kunt dan oplossingen en besluiten goed afwegen en hierover verantwoording afleggen.