zoeken X
Naar thema: Beroepsverenigingen

Kompas: een toelichting op de wetgeving en beroepsethiek

Jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers werken in een belangrijke, uitdagende, maar ook veeleisende omgeving. En dus staan zij vaak voor beroepsethische vraagstukken en dilemma’s. De beroepscode van een beroepsgroep kan hen daarbij ondersteunen. Een beroepscode gaat onder meer over vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid, respect en integriteit - kortom: dat wat jeugdprofessionals tot goede professionals maakt.

De autonomie van professionals en hun verantwoordelijkheden zijn onder de Jeugdwet groter en anders dan eerder het geval was. Om invulling te kunnen geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden en veranderende positie van de professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, is het van belang dat:

  • zij bekwaam zijn om de aan hen toebedeelde taken uit te voeren
  • dat zij de juiste deskundigheid in huis hebben om jeugdigen en hun ouder(s)/verzorgers goed  te kunnen ondersteunen en te helpen of te begeleiden, en 
  • dat zij beroepsethische normen hanteren als uitgangspunt voor het professioneel handelen.

Vakbekwaam zijn houdt in dat jeugdprofessionals in staat zijn om hun beroep uit te oefenen volgens de professionele standaard die voor de beroepsgroep geldt. Met dit Kompas geven we een handreiking aan professionals om hun professionele rol invulling te geven in een werkveld dat sterk veranderd is door de invoering van de Jeugdwet.