zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Professionele autonomie

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden krijg én neem je als professional de ruimte om, samen met de jeugdige en/of het gezin, zelf oplossingen te zoeken voor de hulpvraag. Ook neem je de besluiten die aan deze oplossingen bijdragen. Dit heet professionele autonomie. De organisatie geeft ruimte voor zelfstandig beroepsmatig handelen. De professional neemt de verantwoordelijkheid voor een professionele beroepshouding. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je je keuzes en besluiten onderbouwt en verantwoordt. 

Het model Professioneel Statuut

Het model Professioneel Statuut beschrijft hoe de verantwoordelijkheden van organisaties en professionals verdeeld zijn. Het geeft aan welke ruimte professionals hebben om autonoom te kunnen handelen en wat dit van de organisatie vraagt. Het model geeft tools en tips om hierover in gesprek te gaan met elkaar en laat zien waar zich dilemma’s kunnen voordoen.

Lees het model Professioneel Statuut

In gesprek over professionele autonomie

Met het Stellingen-spel Professionele Autonomie kunnen professionals, leidinggevenden, directie en beleids- en kwaliteitsmedewerkers samen in gesprek gaan over professionele autonomie. Wat verstaat de organisatie onder professionele autonomie? Is er een gedeelde visie? Wat is professionele ruimte en hoe geef je daar samen vorm aan? Het spel is een hulpmiddel om gezamenlijk te onderzoeken wat binnen de organisatie nodig is om professionele ruimte goed te organiseren. 

Download het Stellingen-spel Professionele Autonomie en ga het gesprek aan!

Actief aan de slag met professionele autonomie

De 'Cirkel van professioneel verlangen' is een actieve werkvorm voor circa 16 personen, die zich richt op het in gang zetten van verandering. De werkvorm bestaat uit een of meer sessies van een uur. Samen met collega’s van verschillende afdelingen en met verschillende expertise, inventariseer je de stand van zaken in de organisatie: Wat gaat er goed rondom professionele autonomie? Wat zou je met elkaar willen verbeteren? Na de inventarisatie ga je samen actief aan de slag met verbeteracties. 

Bekijk de instructie en de materialen die nodig zijn voor de werkvorm Cirkel van professioneel verlangen.