zoeken X

Terugblik informatiebijeenkomst

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de praktijk van professionals, leidinggevenden en HR- en beleidsmedewerkers? Door heel Nederland gaan we tijdens informatiebijeenkomsten hierover met elkaar in gesprek. Mis het niet! 

 

Een vruchtbare dag door Esther Prins, workshopleider

’s Hertogenbosch, dinsdag 27 februari 2018

De 27einformatiebijeenkomst start met een simpele oefening. Zo worden de deelnemers snel met elkaar in contact gebracht en weten we iets meer over ieders achtergrond. Resultaat: We bevinden ons te midden van een breed scala aan geïnteresseerden binnen het jeugddomein. Zowel zelfstandigen, gemeente, wel en niet-(voor)geregistreerde professionals, ervaringsdeskundigen en jeugdzorgorganisaties zijn aanwezig. Genoeg diversiteit dus om informatie te halen, kennis te brengen, ervaringen te delen met collega’s uit het werkveld, vragen te stellen en te netwerken.

Vragen die leven

Edwin Luttik, senior beleidsmedewerker bij Sociaal Werk Nederland, neemt ons in vogelvlucht mee in wat er aan de informatiebijeenkomsten voorafging. De samenwerking tussen diverse partijen als beroepsverenigingen, kennisinstituten, gemeenten, werkgevers, hoge scholen en patiëntenorganisaties geeft aan dat de meerwaarde van de nieuwe Jeugdwet breed gedragen wordt. Met elkaar is goed nagedacht over het uitgangspunt van deze wet, namelijk dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat daar uiteindelijk ook een beroepscode, richtlijnen en registratie aan vastzit, is een logisch gevolg. Maar dat heeft wel gevolgen voor de aanwezigen in de zaal. En dat is precies waarom we hier zitten. Om in te gaan op vragen, zorgen en opmerkingen als: Waarom moeten we ons registreren? Wat doe ik toch met die onduidelijke aanmeldingsprocedure? Ik voldoe volgens mij niet precies aan de standaard aanmeldprocedure. Er wordt gesproken over professionele autonomie, terwijl mijn werkgever of de gemeente hier helemaal geen boodschap aan heeft en ik toch ook niet in een arbeidsconflict terecht wil komen. Wat kan ik doen als ik denk dat ik niet de juiste professional op de juiste plek ben? Wie is eigenlijk verantwoordelijk in dit hele stuk en waarom luistert de gemeente niet naar onze wensen?

Dagvoorzitter Femke Mostert sluit de inleiding af met de veelzeggende opmerking: “Jullie gaan met veel antwoorden naar huis, maar er zullen ook weer veel nieuwe vragen ontstaan tijdens deze dag. Vragen waarmee jullie wel verder kunnen binnen je team en de organisatie.” 

 Inspirerende workshops

De keuze die bij aanmelding voor twee van de vele workshops gemaakt moest worden, was al lastig, maar na de inleiding van Edwin blijkt dat alle workshops even interessant zijn. De keuze is echter gemaakt en gelukkig zijn veel deelnemers in groepjes gekomen, zodat de ervaringen binnen de workshop later nog uitgewisseld kunnen worden. 

 Workshop: Cliëntgericht werken: dat doen we toch al? 

Ervaringsdeskundigen nemen ons mee in hun verhaal over hoe zij als kind of als ouder de hulpverlening hebben ervaren. Waar hadden zij behoefte aan en wanneer werd dit naar hun gevoel niet gezien. Wat wordt er door de cliënt eigenlijk gevraagd aan de hulpverlener, en verschilt dit per achtergrond of beroepsgroep? Ingegaan wordt ook op wat nu die ‘sleutels tot succes’ zijn, die onder meer ervaringsdeskundigen en professionals samen ontwikkeld hebben. En beladen onderwerpen als mag je nu wel of niet knuffelen, en wat verstaan we eigenlijk onder knuffelen, worden niet geschuwd. Het is fijn dat we als hulpverleners open over allerlei onderwerpen kunnen spreken en vragen kunnen stellen die ons vaak bezighouden als we in het team afspraken maken. 

 Workshop: Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau 

Met beroepsregistratie laten professionals zien dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de hulp, en het geeft jeugdigen en gezinnen duidelijkheid over wat zij van een professional mogen verwachten. In deze workshop gingen we in op de veranderingen rondom de beroepsregistratie die vanaf 1 januari 2018 zijn ingezet. 

 Workshop: Werken volgens beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen

We krijgen uitleg over hoe de beroepscode en richtlijnen tot stand zijn gekomen. Waarom het van belang is deze te kennen en hoe we ze kunnen toepassen in de praktijk. Sommige onderdelen in de beroepscode lijken namelijk op vele manieren uitgelegd te kunnen worden. En hoe verhoudt de beroepscode zich eigenlijk als deze geldt voor zowel het vrijwillig als het gedwongen kader? Zijn dat geen hele verschillende uitgangspunten? Ook de samenwerking met andere professies komt kort aan bod. Wat te doen als je bijvoorbeeld in een wijkteam zit en er wordt gewerkt met verschillende beroepscodes? Heeft dan één beroepscode voorrang en waarom wel of niet? Aan de hand van vragen en opdrachten gaan we als professionals samen in gesprek, worden verschillende uitgangspunten gedeeld en komen we tot een begrip voor het tuchtrecht dat hieraan vastzit. 

Workshop: De juiste professional op de juiste plek 

Werkgevers zetten de juiste professional op de juiste plek in. Voor sommige werkzaamheden moeten zij geregistreerde professionals inzetten. Dit heet ‘werken volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling’. Aan de hand van een aantal tools gingen we met elkaar in gesprek over hoe je de norm moet toepassen. Welke afwegingen maak je daarbij en wanneer zet je een geregistreerde en een niet-geregistreerde professional gezamenlijk in?

 Workshop: Professionele autonomie en het Professioneel Statuut

Het klinkt allemaal zo mooi, we zijn nu autonome professionals, maar wat houdt dit nu precies in? Tijdens deze workshop gingen we in op vragen als: Ben ik nu alleen aansprakelijk voor mijn acties? En wat dan als mijn gedragswetenschapper een ander idee heeft dan ik? Hoe ga ik daarmee om? Ik voel me soms behoorlijk alleen staan en heb niet altijd het idee dat de organisatie precies weet wat te doen als ik voor het tuchtrecht gedaagd wordt. Is het wel mogelijk om vast te houden aan mijn beroepscode als een gemeente informatie vraagt waarvan ik eigenlijk weet dat ik die niet hoor te delen, maar ik ook weet dat mijn cliënt anders niet de juiste hulp aangeboden krijgt? Wat als ik een casus weiger op grond van mijn mogelijkheden op dat moment, hoe kan ik dat gesprek aangaan binnen mijn organisatie zonder dat ik bang hoef te zijn dat mijn contract niet verlengd wordt of dat ik in een arbeidsconflict kom? Hoe kunnen we elkaar hierin versterken? Met elkaar gaan we in gesprek over verschillende uitgangspunten, meningen en waarden en normen. Hierdoor kunnen we uiteindelijk beter onderbouwd en met meer vertrouwen ons werk doen. 

 Workshop: Samen sturen op kwaliteit

Hoe stuur je vanuit je eigen rol op kwaliteit in de hulp aan jeugdigen en gezinnen? Waar loop je tegenaan als professional in de uitvoering, als leidinggevende bij een aanbieder of als beleidsmedewerker, inkoper of leidinggevende bij een gemeente? Aan de hand van het Kwaliteitskompas en de vragen en behoeften van de kinderen, jongeren en gezinnen, gingen we hierover in gesprek. Waar ben je zelf aan zet en waar heb je anderen nodig? De workshop gaf zowel praktische handvatten als een kapstok in het denken over en sturen op kwaliteit.

 Geïnspireerd en met nieuwe ideeën weer aan het werk

Na twee leerzame workshoprondes, thee, koffie en iets zoets, verzamelden we aan het einde van de dag in dezelfde zaal als waar we ook begonnen zijn. Met een op maat gemaakt lied, wordt de dag doorgenomen. Links en rechts klinkt gelach als we horen met welke hobbels sommigen van ons te maken hebben gekregen. Nieuwe vriendschappen en samenwerkingen zijn tot stand gekomen en iemand die het licht heeft gezien rent straks naar huis om de registratie af te ronden. Goed ook om te weten dat we niet de enige zijn die worstelen met deze hele transitie en te ervaren dat ook gemeentes weten dat hier blijvend aandacht aan geschonken moet worden, en dat ze in gesprek willen gaan met de professionals. Al met al een hele vruchtbare dag.

En die vragen? Die zijn toch voor het grootste gedeelte verdwenen. Dat geeft lucht! We kunnen geïnspireerd en met nieuwe ideeën terug aan het werk.