zoeken X

Toolkit PJJ

Ga aan de slag met verdere professionalisering binnen het jeugddomein en maak gebruik van de producten die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld. Handige tools waarmee je het gesprek aan kunt gaan binnen jouw organisatie en jouw team. Bekijk ook de ansichtkaart met de belangrijkste tools waarmee je binnen je organisatie en je team in gesprek kunt gaan over professionalisering binnen het jeugddomein. 

ALGEMEEN

Magazine

Ga sámen aan de slag met de nieuwe professionaliseringsopgaven door te leren van en met elkaar.

Praatplaat 

Professionalisering in het jeugddomein. In het belang van goede jeugdhulp en jeugdbescherming werken professionals, werkgevers en gemeenten samen- een overzicht van rollen en verantwoordelijkheden. 

Mini-canon

Ga met deze mini-canon de dialoog aan in jouw team of organisatie. Het totaaloverzicht aan waarden kun je met elkaar bespreken en samen bepalen of er waarden ontbreken, of de formulering juist is, of sommige waarden bij elkaar horen etc. Download de werkinstructie.                                 

BEROEPSONTWIKKELING 

Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Een toelichting op de wetgeving en beroepsethiek voor de jeugdhulpverlener en de jeugdbeschermer.

Model Professioneel statuut 

Dit model Professioneel Statuut beschrijft hoe, vanuit verschillende wettelijke kaders, de verantwoordelijkheden van organisaties en professionals verdeeld zijn. Het geeft aan welke ruimte professionals hebben om autonoom te kunnen handelen en wat dit van de organisatie vraagt.

Presentatie

Professionele Autonomie en Professioneel Statuut 

Beroepscode: normen en waarden van het brede jeugddomein 

De beroepscode is van, voor en door professionals. Beroepsverenigingen faciliteren professionals bij het schrijven, actualiseren en borgen van hun beroepscode.

Brochure Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Stellingenspel Professionele autonomie 

Dit stellingenspel is een hulpmiddel om gezamenlijk te onderzoeken wat nodig is in de samenwerking binnen de organisatie om professionele ruimte goed te organiseren.

Professionaliseringsspel

Dit is hét spel voor professionals die op de hoogte willen zijn van de professionalisering binnen de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Het richt zich op diverse onderdelen van professionalisering, zoals: professionele autonomie, beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en visie en beleid in de organisaties. Het spel is beschikbaar voor teams en organisaties.

Competentieprofiel 

Het competentieprofiel van de jeugd- en gezinsprofessional. 

Werken aan je vakbekwaamheid?

Gebruik de competentietool

BEROEPSREGISTRATIE 

Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?

Vanaf 1 januari 2018 moeten meer professionals in de jeugdhulp of jeugdbescherming zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In de interactieve handreiking zie je snel wat je moet doen om je te kunnen (her)registreren. 

Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers

Ben jij al geregistreerd in de kamer Jeugdzorgwerkers van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)?

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over beroepsregistratie 

Brochure voor HBO-studenten Hogere Sociale Studies 

Brochure HBO-studenten Hogere Sociale Studies

Straks werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Wat betekenen de Jeugdwet en het nieuwe jeugdstelsel voor jou?

Presentatie Beroepsregistratie en (her)registratie 

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals

Tuchtrecht

Het Tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen, en de cliënt/patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

BEROEPSVERENIGINGEN 

Evaluatie Jeugdwet

De stem van de professional; aanbevelingen uit de dagelijkse praktijk

Interviews: Professionals in beeld

Samenwerken is sleutel tot succes: een jeugdverpleegkundige en een jongerenwerker in gesprek

Bam dat is effectieve zorg: een jeugdarts en een orthopedagoog-generalist in gesprek

Alle mensen vinden en verbinden: een kinder- en jeugdpsycholoog en een jeugdbeschermer in gesprek

Lid zijn van een beroepsvereniging is een must

KWALITEITSKADER JEUGD 

Brochure kwaliteitskader jeugd 

Een handreiking voor het toepassen van de norm verantwoord werk toedelen in de praktijk.

Afwegingskader   

Op A3-formaat het afwegingskader: wanneer zet je een geregistreerde of een niet-geregistreerde professional in?

Lees in deze brochure waaraan moet gedacht worden als niet-geregistreerden in combinatie met geregistreerden worden ingezet. 

Handreiking wijkteams en de norm verantwoorde werktoedeling 

Werk verantwoord toedelen in wijkteams.

Brochure persoonsgebonden budget en de inzet van de juiste professional 

Wie is verantwoordelijk voor de verantwoorde werktoedeling als via PGB door professionals jeugdhulp wordt verleend.

Handreiking norm verantwoorde werktoedeling 

Een korte samenvatting

Quiz: Wat weet jij van de norm verantwoorde werktoedeling?

Test jouw kennis, doe de test!

Presentatie 

Juiste professional op de juiste plek 

SAMEN BETER, BETER SAMEN

Werken aan de kwaliteit van jeugdhulp in de gemeenten 

Client gericht werken en samen leren

Zelf aan de slag met instrumenten en inspiratie vanuit de praktijk.

Cliënten

Client folder Jeugdwet

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent met de jeugdhulp of  jeugdbescherming

Ik ben ontevreden over de hulp.