zoeken X

Magazine Samen leren en samenwerken

Team050, Groningen

Magazine Samen leren en samenwerken, Team050 Groningen

Hoe maak je leren onderdeel van elke werkdag? Hoe krijg je zicht op waar iedereen goed in is en hoe kun je elkaar daarin vinden en op inzetten? Om kinderen, jongeren en ouders goed te (kunnen) blijven ondersteunen, is leren en reflecteren op het eigen handelen noodzakelijk. Team050 is hier op een creatieve manier mee aan de slag gegaan. Lees hun magazine voor knallende en kleurrijke inspiratie en kijk wat jouw organisatie daarmee kan!

Vragen hoe jij hier verder mee kan? Mail naar Nienke, n.kuiper@team050.nl.

www.team050.nl

Ben je benieuwd naar verdere onderbouwing  en achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld de kennispagina Samen beslissen.

Cliëntgericht werken is een kunst

De La Salle, Boxtel en Maashorst, Reek, Koraal

Film De menselijke maat in jeugdhulp

Film Alles is liefde…. toch?

Film door de ogen van jongeren… Eva

Film door de ogen van jongeren… Ricardo

Film door de ogen van jongeren… Stephan

Film over aan de slag met Deep Democracy

Keien in cliëntgericht werken, met spreuken om over in gesprek te gaan

Deep Democracy Draaiboek om te komen tot waardengericht werken – met een kunstwerk!

Impressie van een ervaringsdeskundige jongere over de Deep Democracy bijeenkomst

De toegevoegde waarde van het werken met kunstenaars en filmmakers, ervaringen & tips

 

Hoe blijf je samen alert op voortdurend cliëntgericht werken? Hoe doe je dit op alle niveaus van de organisatie? Het is nooit af! Maar hoe hou je dit elke dag levend? Met deze vraag zijn De La Salle en Stichting Maashorst samen met hun jonge cliënten aan de slag gegaan! Dit heeft ware kunstwerkjes opgeleverd en een draaiboek dat ook andere organisaties kunnen benutten!

 

Vragen hoe jij hier verder mee kan? Bel Mijke Mol, projectleider bij de La Salle (0613651321) of

Anita van de Ven, opleidingsadviseur bij de Maashorst (0613439129)

www.koraalgroep.nl

Ben je benieuwd naar verdere onderbouwing  en achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld de Praat met mij: Persona methodiek of het Praat met mij: G-kracht panel en Kwartetspel

Werken vanuit Kernwaarden

Gemeente Haarlem

Brochure hoe aan de slag met werken vanuit Kernwaarden en het memoryspel

Memoryspel Kernwaarden in beeld, Gemeente Haarlem

Poster Kernwaarden als basis voor gesprek, Gemeente Haarlem

Pitch Kernwaarden Haarlem 

Inwoners ervaren kwaliteit van ondersteuning en hulp wanneer een aantal kernwaarden terugkomen in het contact met de gemeente, de aanbieders en professionals. Voor hen staat vaak bovenaan luister naar me, gevolgd door waarden als neem de tijd voor me en neem me serieus. Hoe blijf je ondanks de werkdruk dicht bij en in gesprek over de kernwaarden, de behoeften van kinderen, jongeren en ouders waarvoor we ons werk doen? Gemeente Haarlem is hiermee aan de slag gegaan en heeft de kernwaarden in woord en beeld gevat, om op basis daarvan in gesprek te gaan.

Vragen hoe jij hier verder mee kan? Mail naar Joram van Leeuwen, jvanleeuwen@Haarlem.nl

Ben je benieuwd naar verdere onderbouwing  en achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld de Stappenplan kwaliteiten en kansen, wijkteams werken met jeugd  

Bewustwording in bejegening

De Combinatie Jeugdzorg, Eindhoven

Jouw leven is mijn werk. Een training voor cliëntgericht leren werken

Randvoorwaarden training cliëntenparticipatie

Rowena’s verhaal. Co-trainer Training Cliëntenparticipatie

Hoe ga je binnen een jeugdorganisatie met elkaar om? Hoe ga je als professional steeds opnieuw met een open houding in gesprek met kinderen, jongeren en naasten? Hoe hou je elke dag oog voor elkaars verhalen? In elke fase van je loopbaan is het belangrijk aandacht te houden voor bejegening. De Combinatie Eindhoven heeft hiervoor een blendend learning ontwikkeld met een e-learning module en zelf te organiseren face-to-face bijeenkomsten met ervaringsdeskundige (co)trainers. Er is tevens een handleiding voor hoe je doorlopend aandacht blijft houden voor bejegening en hoe je bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen hierover organiseert. Met als doel gezinnen en professionals echt verder te helpen.

 

Vragen hoe jij hier verder mee kan en hoe blended learning effectief in te zetten? mail naar Lauranne,

Jansenlauranne@gmail.com

www.combinatiejeugdzorg.nl

Ben je benieuwd naar verdere onderbouwing  en achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld het Participatiewiel van Movisie of het Artikel hoe betrek je jongeren bij beleid?

Vertellen over en verantwoorden op échte impact op het leven van jongeren

Het Dagelijks Bestaan, Zutphen

Film De reis van de held, voor en door jongeren over de impact van jeugdhulp, het Dagelijks Bestaan, Zutphen

Making-of van een film De reis van de held, voor en door jongeren over de impact van jeugdhulp, het Dagelijks Bestaan, Zutphen

Methode van een effectenarena om met jongeren, professionals en partners de impact van het werk in kaart te brengen en daarop te verantwoorden

Het Dagelijks Bestaan gelooft dat juist aan de hand van het dagelijks leven, jongeren weer een ritme kunnen vinden. Maar hoe meet je de impact van deze vorm van hulp voor jongeren, naasten, professionals en partners? Hoe vertel je dit verhaal? Zodat je steeds weer met elkaar kunt kijken of je de juiste dingen doet? Het Dagelijks Bestaan heeft hier - door en voor jongeren - een film over gemaakt en daarbij onderzocht hoe je op een alternatieve manier verantwoording kunt afleggen richting gemeenten.

 

Vragen hoe jij hier verder mee kan of verder in gesprek over de film? Mail naar Ingrid, ingrid.rebel@hetdagelijksbestaan.nl

www.hetdagelijksbestaan.nl

Ben je benieuwd naar verdere onderbouwing  en achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld het artikel met alleen het verzamelen van ervaringen ben je er nog niet

Echt leren van cliënttevredenheids onderzoeken

Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid, Dordrecht

Illustratie & methode cliëntenraad op pad, Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, Dordrecht

Artikel over het waarom van het meten van cliënttevredenheid en hoe hier inspiratiebijeenkomsten over te organiseren

Hoe dragen cliënttevredenheidsonderzoeken bij aan samen reflecteren en professionaliseren? Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is tijdens vliegwiel- en inspiratiebijeenkomsten hiermee aan de slag gegaan, zodat de uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoeken echt bijdragen aan betere hulp voor kinderen, jongeren en hun naasten. Met het format en werkvorm kunnen andere organisaties ook aan de slag met een eigen vliegwiel- en inspiratiebijeenkomst cliëntgericht werken!

 

Vragen hoe jij hier verder mee kan? Mail naar Lut,

l.leijs@jeugdteamszhz.nl  

www.jeugdteamszhz.nl 

Ben je benieuwd naar verdere onderbouwing  en achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld het kennisdossier jeugdparticipatie bevorderen

Waarom doe ik wat ik doe? In gesprek met pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders

Leidraad om het gesprek tussen pleegouders, pleegzorgbegeleider en jeugdbeschermers te begeleiden

Magazine over een betere samenwerking tussen pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders

Hoe zorg je voor een goede samenwerking in de driehoek pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders? Goede gesprekken voeren en dezelfde taal spreken, is daarvoor essentieel. Daarbij is het belangrijk je te verplaatsen in waarom iemand iets doet. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut zijn daarom samen met pleegouders en professionals aan de slag gegaan om inzicht in elkaar en elkaars positie helder te krijgen – en ook anderen inspiratie te bieden voor hoe hierover een gesprek te voeren.

 

Vragen hoe jij hier verder mee kan? Mail naar Jorien, jkruijswijkjansen@denvp.nl

www.denvp.nl

Ben je benieuwd naar meer achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld de pagina Samen werken aan betere pleegzorg

Leren van ervaringen van inwoners

Gemeente Diemen, inwoner centraal en het verhaal van Syts

Inwoner centraal bij het werken aan kwaliteit en outcome. Handvatten om aan de slag te gaan.

Het verhaal van Syts. Een praktijkverhaal cadeau.

De kracht van praktijkverhalen. Een blik vanuit de inwoner op wat werkt en wat schuurt uit Diemen.

Om goede ondersteuning en hulp te bieden aan kinderen, jongeren en hun naasten is het belangrijk te weten wat zij nodig hebben, wat ze van de huidige ondersteuning en hulp vinden, en waar zij verbeterkansen zien. Veel gezinnen willen graag vertellen hoe zij de steun en hulp ervaren. Gemeenten kunnen hiervan leren. De uitdaging is dit goed bij elkaar te brengen, drempels weg te nemen en het leren van de praktijk een vaste plek in de beleids- en inkoopcycli te geven. Gemeente Diemen wil graag leren van, en zich laten inspireren door, de praktijk. Inwoners van verschillende leeftijden, met verschillende vraagstukken, zijn actief benaderd om hun ervaringen te delen. Deze zijn opgetekend in vier verhalen en vormden bron van gesprek tussen gemeente ambtenaren van verschillende afdelingen en niveaus. De gesprekken waren pittig, de opvattingen verschilden. Want: wat is goede ondersteuning? En hoe belangrijk zijn regels voor de uitvoering van de verschillende wetten? Door zorgvuldig te kijken naar de ervaringen van inwoners en daar samen respectvol op te reflecteren, is men elkaar beter gaan verstaan. Het proces om tot de folder te komen was inzichtgevend en waardevol. Diemen kan iedere gemeente aanraden om beelden over goede ondersteuning uit te wisselen en samen aan een product zoals deze folder te werken. De folder geeft richting en inspiratie aan alle mensen die in Diemen met jeugd werken. Op basis van de input van meerdere gemeenten maakte MOVISIE een digitale leercyclus gevuld met kennis en voorbeelden. Ook wordt het praktijkverhaal van Syts verteld vanuit meerdere perspectieven.

Vragen hoe jij hier verder mee kan? Mail naar Irma Spit, irma.Spit@diemen.nl

Mail voor Inwoner Centraal naar Karin Sok, K.Sok@movisie.nl

Mail voor het verhaal van Syts naar J. Klooker, j.klooker@la-base.nl

Ben je benieuwd naar verdere onderbouwing  en achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld Integraal werken in de wijk, good practices

Ruimte voor de professional, handvatten voor gemeenten

Regio Haaglanden

Ruimte voor de professional, handvatten voor gemeenten, Regio Haaglanden

Pitch regio Haaglanden: Zet de professional in zijn kracht

De transformatie en de kwaliteit van de hulp drijven voor een belangrijk deel op de inzet, kwaliteit en betrokkenheid van professionals. Een van de transformatiedoelen is dan ook ruimte voor de professional (en verminderen van regeldruk) om goede hulp te kunnen bieden. Wat wordt verstaan onder ruimte voor de professional? Hoe kunnen gemeenten de ruimte voor professionals vergroten en wat hebben professionals nodig om de geboden ruimte te nemen? Met deze vragen is regio Haaglanden aan de slag gegaan. Het resultaat is een rapport vol handvatten voor gemeenten.

Vragen hoe jij hier verder mee kan? Mail naar Hanneke van Noort, hallo@jeugdvisie.nl of Ingrid Kervel, ingrid.kervel@denhaag.nl

Ben je benieuwd naar verdere onderbouwing  en achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld het Rapport over versterken professionele besluitvorming in teams of de infographic de beslissende professional

Impuls voor één gezin, één plan en samenwerken in een wijkteam

Hollands Midden en Wijk bij Duurstede

Handleiding voor een dialoogsessie over één gezin, één plan, Hollands Midden 

Poster over benadering één gezin, één plan uit Hollands Midden.

Zelf in te vullen poster over één gezin, één plan uit Hollands Midden.

Format voor een dialoogsessie over één gezin, één plan

Format voor het lokaal stellen van prioriteiten op het gebied van één gezin, één plan.

Inspiratie presentatie over implementatie en hoe dit proces te monitoren.

Samenwerken in een wijkteam, inzichten uit Wijk bij Duurstede

Goede samenwerking is een belangrijk ingrediënt voor het slagen van de transformatie. Die samenwerking speelt onder meer bij één gezin, één plan en bij samenwerking in de wijkteams tussen professionals (en vrijwilligers) met verschillende achtergronden. Het is van belang elkaars krachten te (h)erkennen en te benutten. Goede samenwerking ontstaat niet altijd vanzelf. Gemeenten kunnen een rol spelen in het stimuleren en verbeteren van de samenwerking.

In de regio Hollands Midden kijken de gemeenten, aanbieders en ketenpartners in dialoogsessies wat nodig is om één gezin, één plan in de praktijk beter te laten werken. Zij maken afspraken en gaan hiermee aan de slag. In Wijk bij Duurstede werkt het wijkteam bijvoorbeeld  aan het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende disciplines door te investeren in dialoog. Dit levert interessante inzichten op.  Bekijk de Pitch regio Hollands Midden: 1 gezin 1 plan

Hollands MiddenVragen hoe jij hier verder mee kan? Mail naar Petra de Jong, PdeJong@ggdhm.nl

Wijk bij Duurstede: Vragen hoe jij hier verder mee kan? Mail naar Egbert Oppenhuizen, E.Oppenhuizen@stichting-binding.nl

Ben je benieuwd naar verdere onderbouwing en achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld ruimte voor ontwikkeling in wijkteams en kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

Stimuleren van professionele autonomie van medewerkers in Justitiële Jeugdinrichtingen

Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt, Spijkenisse en Stichting Jeugdzorg St. Joseph Het Keerpunt | Icarus, Cadier en Keer

Format werkvorm bijeenkomst over professionele autonomie

Werkvorm voor gesprek met middenkader over professionele autonomie

Gespreksformat over interviews over professionele autonomie

Alle veranderingen in jeugdhulp en jeugdbescherming vragen veel van professionals. Daarmee wordt samen leren en reflecteren belangrijker. Om daar in een werkdag ruimte voor te vinden is voor veel professionals een uitdaging, zeker binnen Justitiële Jeugdinrichtingen. In een context waar orde, beheersbaarheid, sturing en verantwoording belangrijk zijn, is het soms zoeken naar de manier waarop hoe het beste gebruik gemaakt kan worden van de professionele vaardigheden van iedereen.

Uitvoerende professionals halen hun inspiratie in de regel niet uit kerncijfers en sturingsinstrumenten, maar uit voortgang in de behandeling van de jeugdigen. Door te werken volgens de regels van sturing en controle is de kans aanwezig dat het vakmanschap van de professional wordt uitgehold en de motivatie afneemt.

De ontwikkelde instrumenten kunnen helpen hierover het gesprek aan te gaan binnen JJI’s om samen te zoeken naar eigenaarschap en professionele autonomie op alle functieniveaus.

Met vragen kunt u terecht bij Marc Quaden (marc.quaden@sjsj.nl) en Marjan Herbschleb (m.herbschleb@dji.minjus.nl).

Ben je benieuwd naar verdere onderbouwing  en achtergrondinformatie hierbij? Zie dan bijvoorbeeld de e-learning professionele ruimte, Online training: Reflecteer op je professionele basishouding of de publicatie zo creëren professionals in jeugd- en wijkteams

Uitwisseling tussen beleid en werkpraktijk

Gemeente Den Bosch en centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof van Reinier van Arkel

Werkvorm periodiek accountoverleg jeugdhulp

De gemeente Den Bosch en het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof van Reinier van Arkel hebben een werkvorm ontwikkeld waarin beleid en uitvoering met elkaar in gesprek gaan (en blijven!) over ketensamenwerking.

Het bijeen brengen van beleid en uitvoering in een ‘accountoverleg’ biedt mogelijkheden om op basis van relevante casuïstiek te bespreken welke aanpassingen in structuur, werkproces en/of beleid wenselijk zijn om ketensamenwerking optimaal vorm te geven.

Op basis van complexe casuïstiek gaan beleidsmakers, leden van het wijkteam en aanbieders periodiek met elkaar in gesprek over mogelijke veranderingen in organisatiestructuur, werkprocessen of beleid om goed te kunnen samenwerken.    

De deelnemers aan deze anderhalf uur durende accountoverleggen zijn professionals en beleidsverantwoordelijken van wijkteam en relevante aanbieders (beide functies dienen vanuit alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd te zijn).

Deze werkvorm is gemaakt in een ontwikkelplaats van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) en getest op verschillende wijkteams in Den Bosch.

Met vragen kunt u terecht bij Johan van der Heijden (j.vander.heijden@reiniervanarkel.nl) en Rutger Sanders (r.sanders@s-hertogenbosch.nl).

Zelf aan de slag met instrumenten en inspiratie vanuit de praktijk

En waar kunnen deze instrumenten en inspiratie jou bij helpen?

Kijk hier de film Samen Beter, Beter Samen met ervaringen die professionals en jongeren hiermee hebben opgedaan!

Voer het gesprek in jullie team wat jullie herkennen en wat jullie anders doen.

Een duwtje in de rug nodig bij dit gesprek? Mail naar Annelies, a.kooiman@movisie.nl.

Tips en vragen om samen te leren in jouw eigen organisatie

Doe het zelf

Klik hier