zoeken X

Inspiratiebijeenkomst

Samen meters maken!

Tijdens de inspiratiebijeenkomst 'Gemeenten en professionalisering jeugdhulp' op 26 april 2018 hebben gemeenten, aanbieders, professionals en vertegenwoordigers van jeugdigen het gesprek gevoerd over belangrijke waarden in het samenspel om individueel én gezamenlijk effectief invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor professionalisering jeugdhulp.

Het was een levendig en intensief gesprek waarbij door alle partners gezamenlijk een aantal ankerpunten is genoemd. De kunst is om de komende periode – interactief en met de betrokkenen zelf – deze ankerpunten om te zetten in sturingsprincipes en (concreet) handelen.

Er komt een vervolg op de bijeenkomst waarin we samen werken aan een advies voor alle gemeenten om effectief te kunnen sturen met kwaliteit. Bekijk de presentatie en de foto's van de inspiratiebijeenkomst.

 Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J), het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), het Ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugdhulp en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In de bijeenkomst worden de belangrijkste verantwoordelijkheden van de gemeenten in relatie tot professionalisering geagendeerd, wordt een aantal voorbeelden uitgelicht over de wijze waarop professionalisering nu vorm krijgt in de praktijk en beogen we samen een aantal concrete actielijnen te formuleren waarin duidelijk wordt hoe gemeenten kunnen bijdragen aan professionalisering en wat daarvoor nodig is. 

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.