zoeken X

Inspiratiebijeenkomst

Gemeenten en professionalisering Jeugdhulp

Samen meters maken!

Om kwalitatief goede hulp te bieden is verdere professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming cruciaal. Hierin hebben professionals, aanbieders én gemeenten allen een belangrijk aandeel. Ook de evaluatie van de Jeugdwet, het statement 24-uurssessie Zorglandschap en de Jaarrapportage van Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) laten zien dat hiervoor nog een stevige opgave ligt.

De rol en positie van de gemeente

In deze bijeenkomst ligt de focus op de rol en positie van de gemeente om een effectief samenspel rondom professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming te realiseren. Gemeenten hebben verschillende rollen in het jeugdstelsel, zoals opdrachtgever, regisseur en – in sommige gevallen – werkgever. De gemeente heeft hiermee op verschillende manieren invloed op de wijze van en ruimte voor professionalisering, namelijk via onder meer de inrichting van de lokale sociale infrastructuur (jeugd- en/of wijkteams), eisen aan werkgevers (om deze ruimte te geven) en door in de tariefstelling randvoorwaarden te formuleren die professionalisering mogelijk maken. Met andere woorden gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om mede de juiste voorwaarden te scheppen zodat professionals kunnen voldoen aan de eisen die de wet en de jeugdige aan hen stellen.

Professionalisering is een werkwoord: je moet het doen!

Hoe de gemeente haar rollen (opdrachtgever, regisseur, werkgever) kan invullen, wat haar visie daarop is en wat er van haar gevraagd wordt is een belangrijk onderwerp van gesprek tussen inwoners, gemeente, professionals en aanbieders in gemeente en tussen gemeenten onderling. Dit gesprek moet je blijven voeren met elkaar. Professionaliseren is een werkwoord: je moet het doen! We nodigen jullie daarom graag uit  om samen met een inwoner of professional uit je gemeente naar de inspiratiebijeenkomst te komen.

Graag nodigen we gemeenten en een delegatie van aanbieders, professionals en cliënten uit voor deze bijeenkomst.

Wanneer: donderdag 26 april van 9.30 uur tot 13.00 uur Waar: Boothstraat 7, te Utrecht

Bekijk het programma en hoe je je kunt aanmelden.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J), het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), het Ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugdhulp en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In de bijeenkomst worden de belangrijkste verantwoordelijkheden van de gemeenten in relatie tot professionalisering geagendeerd, wordt een aantal voorbeelden uitgelicht over de wijze waarop professionalisering nu vorm krijgt in de praktijk en beogen we samen een aantal concrete actielijnen te formuleren waarin duidelijk wordt hoe gemeenten kunnen bijdragen aan professionalisering en wat daarvoor nodig is.