zoeken X

Beroepsethiek

Als jeugdhulpverlener en jeugdbeschermer werk je in een belangrijke, uitdagende, maar ook veeleisende omgeving. En dus sta je vaak voor beroepsethische vraagstukken en dilemma’s. Tegelijkertijd is met de nieuwe Jeugdwet je professionele autonomie toegenomen. Daarom werk je volgens een professionele standaard: je beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Dit helpt je als je wordt gevraagd om je handelen te verantwoorden naar cliënten en hun gezin. Of als je je moet verantwoorden bij het tuchtcollege naar aanleiding van een klacht.

Beroepscode
Door de aard van je werk als jeugdhulp­verlener stuit je onherroepelijk op dilemma’s. Dan val je in de eerste plaats terug op je vakinhoudelijke kennis. Daarnaast helpen beroepsethische normen en waarden. Deze zijn grotendeels vastgelegd in de beroepscode. Je kunt daarmee je eigen handelen spiegelen aan de waarden en normen van je beroepsgroep. Hoe je werkt, wat je doet of juist niet hebt gedaan: het wordt zo toetsbaar. Een beroepscode is van, voor en door collega’s. Jeugd- en gezinsprofessionals, psychologen en pedagogen hebben een eigen beroepscode. Je werkgever moet je in staat stellen te werken volgens je beroepscode. Meer over het belang van een beroepscode leer je in het e-college beroepscode en het Kompas. 

‘Als je erover twijfelt of je bijvoorbeeld fraude van een cliënt moet melden, geeft de beroepscode houvast.'

Anna Honigh

 Lees het interview met Anna Honigh over hoe een beroepscode haar helpt in haar werk.

Professionele autonomie
Jeugdhulpverleners hebben de professionele ruimte nodig om in relatie met de cliënt de juiste hulp in te zetten en om te kunnen werken volgens hun beroeps­normen. Neem als professional de ruimte om zélf naar oplossingen te zoeken voor de hulpvraag. Telkens in overleg met de jongere en/of het gezin. Dit heet professionele autonomie. Je werkgever moet je de ruimte geven voor zelfstandig beroepsmatig handelen. Jij neemt vervolgens de verantwoorde­lijkheid voor een professionele beroepshouding. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je je keuzes en besluiten onderbouwt en verantwoordt. Ontdek meer over professionele autonomie in het e-college professionele autonomie.

Tuchtrecht
Iedereen die geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Jeugd of BIG-register valt onder het tuchtrecht. Vaak wordt tuchtrecht alleen geassocieerd met straf, maar dat is zeker niet het doel. Bij een klacht word je beoordeeld op je professionele handelen. Zo kan de hele beroepsgroep van deze toetsing leren en zichzelf verbeteren. Tuchtrecht gaat niet over schuld, genoeg­doening of gelijk krijgen of schade­vergoeding en claims. Alle informatie over het verloop van de procedure als er een klacht tegen je is ingediend lees je in de brochure “Tuchtrecht in het kort voor jeugdprofessionals”.

Kompas

Meer weten over beroepsethiek, beroepscodes, tuchtrecht en professionele autonomie? Het Kompas gaat in op al deze thema’s, maar ook op het reflecteren op je eigen handelen en op wettelijke regels. Denk aan de geheimhoudingsplicht, het uitwisselen van gegevens, bewaartermijnen van dossiers, meldplicht etcetera. Het Kompas is een handig naslagwerk.